SSKRU DB Research
งานวิจัยแหล่งทุนงบประมาณภายใน
งานวิจัยแหล่งทุนงบประมาณภายนอก
วารสารงานวิจัยและพัฒนา
ทรัพย์สินทางปัญญา
ประวัตินักวิจัยและผลงาน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
จรรยาบรรณนักวิจัย
ยุทธศาสตร์งานวิจัย
แบบฟอร์มต่างๆ
ประกันคุณภาพ
การจัดการความเสี่ยง
   
   
   
 
ปีงบประมาณ|  2556 |  2557 |  2558 |  25592560 | 2561 | 2562 | ทั้งหมดทุกปี  |
No. โครงการวิจัยเรื่อง ชื่อนักวิจัย
1. แนวทางการจัดการระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร กรณีศึกษา:เกษตรกร อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ฐิตารีย์ ไตรสรณปัญญา
2. ระบบแฟ้มสะสมผลงานแบบออนไลน์ของบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นางรัศมี ทองเกิด

3.

สภาพปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นางวิไลวรรณ สิงห์เจริญ
4. การแก้ปัญหานักศึกษาขาดทักษะในเรื่องการบัญชีต้นทุนการผลิตโดยใช้ "ชุดการสอนบทเรียนสำเร็จรูป" ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นางสาวสุดาทิพย์ เกษจ้อย
5. ความพึงพอใจขอสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2556 นางสาวสุเทวี คงคูณ
6. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ในการคำนวณและกรอกแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นางสาวดรุณวรรณ แมดจ่อง
7. พหุลักษณ์ทางสังคมบนเส้นทางภาษาของชนเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ดร.พัชรา ปราชญ์เวทย์
8. รูปแบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสมของห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นางลำพึง บัวจันอัฐ
9. บทบาทกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดศรีสะเกษในงานพัฒนาชุมชน

ผศ.ดร.เอมอร แสนภูวา

10. การพัฒนาระบบการขอใช้บริการยานพาหนะด้วยระบบอินเตอร์เน็ต นายประเสริฐ บัวจันอัฐ
11. การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานอพยพ:กรณีศึกษา ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวภาวดี ทะไกรราช
12. ผลกระทบของการประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย สาธารณะที่มีต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อยมในจังหวัดศรีสะเกษ ผศ.นารีรัตน์ ศรีหล้า
13. การพัฒนาสมรรถนะของกิจการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ภาค อุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดศรีสะเกษ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว
  การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อเพิ่มความสำเร็จของธุรกิจ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการผลิตใน จังหวัดศรีสะเกษ ดร.กุลชญา แว่นแก้
  การมุ่งเน้นกลยุทธ์การบิรหารความเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ภาคอุสารหกรรมการผลิตในจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวลัลนา ยุกต์วัฒนพงษ์
  กลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวพรศิริ วุรุณพันธ์
14. องค์ประกอบทางเคมีจากรากของไชหิน ดร.กนกกาญจน์ แซ่จึง
15. การศึกษาและพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาบ้านโพนทราย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ดร.เชี่ยวชาญ แสงทอง
16. ทศวรรษหน้า 2665 อนาคตภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายชูเกียรติ พงศ์พนาพิพัฒน์
17. การพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายสุรพงศ์ เบ้าทอง
18. โครงการการพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายมานะศักดิ์ หงษ์คำชัย
19. การพัฒนางานโดยใช้การประกันคุณภาพภายในเป็นฐาน นางจุฑามณี รุ้งแก้ว
20. การพัฒนากรอบงานเพื่อประสิทธิภาพกระบวยการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี
ย่อย การพัฒนาซอฟต์แวร์สนับสนุนการจัดการงานเพื่อมอบหมายสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายชนินทร เรืองอุดมสกุล
ย่อย การพัฒนาโปรแกรมตรวจเช็คการเข้าเรียนของนักศึกษาแบบออนไลน์ด้วยบาร์โค้ด สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย ราชภัฏศรีสะเกษ นางสาวภาภรณ์ เหล่าพิลัย
21. ระบบสารสนเทศ หลักการประเมินคุณภาพตามความรับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายพิศาล สุขขี
22. ความสัมพันธ์ใหม่ทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ-สังคม-การเมืองและวัฒนธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ชายแดนไทย กัมพูชา จังหวัดศรีสะเกษ นายประจวบ จันทร์หมื่น
23. การละเล่นพื้นบ้านเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม นายเตชภณ ทองเติม
24. ระบบเผยแพร่ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นางสิริกัลยา สุขขี
25. ประวัติศาสตร์และโบราณคดี การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมชุมชนโบราณ จังหวัดศรีสะเกษ นางกณิชฑ์ ธีรสิทธางกูร
26. ระบบการให้บริการสู่ผลงานวิชาการ (สายสนับสนุน) งานวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายประดิษฐ์ วงศ์สุวรรณ
27. การศึกษาสถานภาพและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวชุติมา เมฆวัน
28. การพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดและระบบเปิดปิดไม้กั้นรถอัตโนมัติ นายสุพจน์ สิงห์ษฐิต
29. การเพิ่มสมรรถนะเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกของอุตสาหกรรมยางพาราในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ผศ.ดร.นนทยา อิทธิชินบัญชร
30. วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์กูยในจังหวัดศรีสะเกษ นายบูรณ์เชน สุขคุ้ม
31. การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการสร้างแผนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ดร.สุภัทร สายรัตนอิททร์
32. การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นางสาวศิริกมล ประภาสพงษ์
33. แนวทางการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรในเขตอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษ ดร.ภาดล อามาตย์
34. การลงทะเบียนครรุภัณฑ์ด้วยระบบบาร์โค้ต นางนิลวรรณ จันทา
35. การพัฒนาระบบการจัดตารางสอน ตารางสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นางพรรทิภา พรมมา
36. การพัฒนาระบบการจัดตารางสอน ตารางสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นางณัฐชญา สุฤทธิ์
37. การพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายธีรพงศ์ สงผัด
38. กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยภายใต้บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สู่ความเป็นสถาบันการวิจัยท้องถิ่น นางสาวกมลมาศ เอี้ยวถาวร
39. การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นางอริศาพัชร จักรบุตร
40. มาตรการในการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณรอบสถานศึกษา : กรณีศึกษาบริการรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ดร.เตชิต ศิรวงศ์เดชา
41. ผลขอสนามแม่เหล็กต่อประสิทธิภาพเครื่องแยกน้ำด้วยไฟฟ้ากระแสต่ำ นายพยุงศักดิ์ คงศิลา
42. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารและจัดการระบบการลาหยุดและปรับปรุงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นางสาวนฤทัย พลเมือง
43. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ดร.อรธิดา ประสาร
44. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชัภฏศรีสะเกษ นางวีรยา บุญรินทร์
45. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนของกระบวนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ และการสื่อสารศัพท์ภาษาอังกฤษทางบัญชี ดร.สุภัทรษร ทวีจันทร์
46. ความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาต่อการให้บริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายเทิดศักดิ์ ทองเกิด
47. การศึกษาสภาพการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของสำนักงานสภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นางนาฏอนงค์กร รุ้งแก้ว