ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การข้อเสนอโครงการวิจัยงบชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
    ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อ  
    1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน  
    2. แบบเสนอโครงการวิจัย (ว1ด)  
    3. การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2560  
    4. เกณฑ์อัตราและวิธีการจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสรีสะเกษ พ.ศ. 2560  
  รายงานประจำปี 2558 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา