SSKRU DB Research
งานวิจัยแหล่งทุนงบประมาณภายใน
งานวิจัยแหล่งทุนงบประมาณภายนอก
วารสารงานวิจัยและพัฒนา
ทรัพย์สินทางปัญญา
ประวัตินักวิจัยและผลงาน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
จรรยาบรรณนักวิจัย
ยุทธศาสตร์งานวิจัย
แบบฟอร์มต่างๆ
ประกันคุณภาพ
การจัดการความเสี่ยง
   
   
   
 
ปีงบประมาณ|  2556 |  2557 |  2558 |  2559|  2560 |  2561  2562 | ทั้งหมดทุกปี  |
No. โครงการวิจัยเรื่อง ชื่อนักวิจัย
ทุนสนับสนุนการวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปี พ.ศ. 2556
1. ความหลากหลายทางชีวภาพกับการมีส่วนร่วมของชุมชนบนฐานภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำห้วยสำราญ จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ปกรณ์ชัย สุพัฒน์
2. การสำรวจข้อมูลสมุนไพรและพันธุ์ไม้แห่งลุ่มน้ำห้วยสำราญ จังหวัดศรีสะเกษ ดร.จักรพันธ์ โสมะเกษตริน

3.

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพแห่งลุ่มน้ำห้วยสำราญ จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ปิยฉัตร ทองแพง
ทุนเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2556
1. การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2555-2559 : กรณีศึกษาชุมชนชาติพันธ์ในกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ดร.อรรถพล ศิริเวชพันธุ์
ทุนวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายอุตสาหกรรม มุ่งเป้า ปี พ.ศ. 2556 (สกว.)
1. ศักยภาพการท่องเที่ยวตามลำน้ำโขงไทย-ลาว กรณีศึกษาจากเชียงคานถึงโขงเจียม นายประจวบ จันทร์หมื่น
ย่อย1 โครงการศึกษาศักยภาพภูมิศาสตร์แม่น้ำโขงไทย-ลาว ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามลำน้ำโขงจากเชียงคานถึงโขงเจียม นายประจวบ จันทร์หมื่นและคณะ
ย่อย2 โครงการศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางเรือตามลำน้ำโขงในเขตพื้นที่เชียงคานถึงโขงเจียม ผศ.ดร.นนทยา อิทธิชินบัญชร
ทุนวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายอุตสาหกรรม มุ่งเป้า ปี พ.ศ. 2555 (สกว.)
1. โครงการ การศึกษาศักยภาพ เส้นทางและมูลค่าเพิ่มของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม ในกลุ่มจังหวัดสกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผศ.สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง
ย่อย1 โครงการความทรงจำร่วมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรมเขตพื้นที่ สกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร สปป.ลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายประจวบ จันทร์หมื่น
ย่อย2 โครงการการจัดการเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรม ในกลุ่มจังหวัดกลนคร นครพนม มุกดาหาร สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผศ.สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง, ผศ.ดร.นนทยา อิทธิชินบัญชร