SSKRU DB Research
งานวิจัยแหล่งทุนงบประมาณภายใน
งานวิจัยแหล่งทุนงบประมาณภายนอก
วารสารงานวิจัยและพัฒนา
ทรัพย์สินทางปัญญา
ประวัตินักวิจัยและผลงาน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
จรรยาบรรณนักวิจัย
ยุทธศาสตร์งานวิจัย
แบบฟอร์มต่างๆ
ประกันคุณภาพ
การจัดการความเสี่ยง
   
   
   
 
ดาวน์โหลดเอกสาร ทรัพย์สินทางปัญญา
 
- ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิ์และรักษาสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
- ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติ นักวิจัยดีเด่น
- ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย
- คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
- คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
- แนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิ์ และรักษาสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ