ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
SSKRU DB Research
การอบรมลูกไก่
งานวิจัยแหล่งทุนงบประมาณภายใน
งานวิจัยแหล่งทุนงบประมาณภายนอก
วารสารงานวิจัยและพัฒนา
ทรัพย์สินทางปัญญา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประวัตินักวิจัยและผลงาน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
จรรยาบรรณนักวิจัย
ยุทธศาสตร์งานวิจัย
แบบฟอร์มต่างๆ
ประกันคุณภาพ
การจัดการความเสี่ยง
แบบคำร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์
งบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร
VDO
แบบเสนอขอส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

ประกาศ กำหนดการรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน คลิกเข้าดูรายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง ผลการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย คลิกเข้าดูรายละเอียด
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่ 1 มิ.ย.60 - 27 ก.ค. 60 คลิกเข้าดูรายละเอียด
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2560 คลิกเข้าดูรายละเอียด
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2562 คลิกดูรายละเอียด
ข่าวด่วน ! สำนักงานกลางทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รอบที่ 2) ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2560 คลิกดูรายละเอียด
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก "โครงการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์" กล่าวคือ ต้องมีผลิตภัณฑ์พร้อมที่จะต่อยอดศักยภาพที่มีอยู่ของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า Premium OTOP (หัตถกรรม) และบริการที่มีมูลค่าสูง ตลอดจนมีการขยายธุรกิจด้วย E-commerce และสร้างผู้ประกอบการ Start Ups  นักวิจัยสามารถส่งข้อเสนอได้ที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 11 พ.ค. 2560 ทั้งนี้ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการวิจัยอื่น (แบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดการรายงานความก้าวหน้าวิจัยรอบ ๒ เดือน และ ๖ เดือน
ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นทีภายใต้โครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิต
รายชื่อนักวิจัยที่คณะกกรมการอนุมัติเงินทุนวิจัย คลิกดูรายละเอียด
(ตัวอย่าง) แบบฟอร์มแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์มแตกตัวคูณงบประมาณ
โครงการวิจัยจากเงิน รายได้ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2559สกอ 59
ประกาศ การรับข้อเสนอโครงการการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ประกาศ หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
การเสนอของบประมาณอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
  ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  ส่วนที่ 1 เอกสารทั่วไป
  ส่วนที่ 2 แบบเสนอแผนงานวิจัย
  ส่วนที่ 3 แบบเสนอโครงการวิจัย
  ส่วนที่ 4 แบบเสนอโครงการ-งาน
  ส่วนที่ 5 ภาคผนวก
  ส่วนที่ 6 หนังสือนำส่ง
  ส่วนที่ 7 หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญส่งผลงานวิจัย/โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมนวัตกรรม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ปี พ.ศ. 2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
ประจำปี 2559 กำหนดระยะเวลาให้เสนอชื่อนักวิจัย ภายในวันที่ 29 พ.ค. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-3 ก.ค. 58 ณ ประเทศญี่ปุ่น
(ร่าง)นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564)
(ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)ใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบบำรุงการศึกษา และเงินเหลือจ่ายสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  - โครงการวิจัยเดี่ยว
  - ชุดโครงการ
  - หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
คู่มือจัดทำข้อเสนอของบโปรแกรมบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินบำรุงการศึกษาและเงินเหลือจ่าย ประจำปี 2560

บันทึกข้อความ เรื่อง ขอแจ้งการทำสัญญาทุนวิจัย
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4
กำหนดการ โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 3-4
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4"
  ใบสมัครนักวิจัยดีเด่น
  - ใบสมัครนักวิจัยดีเด่น
  - สาขาวิชาการหรือสหวิทยาการที่ทำการวิจัย
  บทความ
 

- ระดับชาติ

  1. รูปแบบการพิมพ์บทความฉบับเต็ม th
  2. การวางรูปแบบหน้ากระดาษบทความ
  3. ตัวอย่างบทความ th
  4. แนวทางในการเตรียมงานวิจัยเสนอ
  - ระดับนานาชาติ
  1. รูปแบบการพิมพ์บทความฉบับเต็ม en
  2. การวางรูปแบบหน้ากระดาษบทความ
  3. ตัวอย่างบทความ en
  4. แนวทางในการเตรียมงานวิจัยเสนอ
  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
  - กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
  หนังสือเชิญร่วมประชุม/โครงการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
  เอกสารที่เกี่ยวข้อง(เพิ่มเติม)
   
แบบฟอร์มเอกสารส่งตีพิมพ์วารสารงานวิจัยและพัฒนา
ไฟล์เอกสารเวทีเสวนาแนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัย
ไฟล์คำนวนงบประมาณ
หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณด้านการวิจัย
การรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 3
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2559
ดาวน์โหลด Power Point กลางของ (วช.) โครงการอบรม "ลูกไก่"
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2560
  1. ข้อกำหนดโครงการ (TOR)
  2. หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยฐานราก
  3. ข้อเสนอโครงการวิจัยฐานราก
โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2560
  1. ข้อกำหนดโครงการ (TOR)
  2. หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเชิงพาณิชย์
  3. ข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์
แบบฟอร์มแสดงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน จำแนกตามกระทรวง/หน่วยงาน และแผนบูรณาการ (ปผ.3)
   
วีดีโอ การฝึกอบรม วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบผสมผสาน โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี

Q&M วิจัยเชิงคุณภาพ-ตอนที่1

Q&M วิจัยเชิงคุณภาพ-ตอนที่2

Q&M วิจัยเชิงคุณภาพ-ตอนที่3

Q&M วิจัยเชิงคุณภาพ-ตอนที่4

Q&M วิจัยเชิงคุณภาพ-ตอนที่5

Q&M วิจัยแบบผสมผสาน-ตอนที่1

Q&M วิจัยแบบผสมผสาน-ตอนที่2

Q&M วิจัยแบบผสมผสาน-ตอนที่3

Q&M วิจัยแบบผสมผสาน-ตอนที่4

     

สรุปรายงานประเมินผลโครงการพัฒนาการ บริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา 2558

สรุปรายงานประเมินผลโครงการพัฒนาโจทย์งานวิจัย

สรุปรายงานประเมินผลโครงการพัฒนาโจทย์งานวิจัย 2558

ผลสำรวจความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจโครงการ ถวายเพล 1 เดือน 1 วัด ปีที่ 5

โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร ประจำปี 2559

สรุปรายงานประเมินผลโครงการสืบสานประเพณี รดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร ประจำปี 2559

ประเมินผลโครงการงานลอยกระทง 2558

สรุปรายงานประเมินผล โครงการงานลอยกระทง 2558

โครงการบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ ฯพณฯ บุญชง วีสมหมาย

โครงการบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ ฯพณฯ บุญชง วีสมหมาย

     
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ || สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ || สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน || สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา || สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา || สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา || กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ข่าว
ไทยรัฐ || เนชั่น || มติชน || เดลินิวส์ || อ.ส.ม.ท. || ข่าวสุขภาพ || บางกอกโพสต์ || ฐานเศรษฐกิจ
วาไรตี้
hunsa.com || sanook.com || teenee.com || kapook.com