ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
SSKRU DB Research
การอบรมลูกไก่
งานวิจัยแหล่งทุนงบประมาณภายใน
งานวิจัยแหล่งทุนงบประมาณภายนอก
วารสารงานวิจัยและพัฒนา
ทรัพย์สินทางปัญญา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประวัตินักวิจัยและผลงาน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
จรรยาบรรณนักวิจัย
ยุทธศาสตร์งานวิจัย
แบบฟอร์มต่างๆ
ประกันคุณภาพ
การจัดการความเสี่ยง
แบบคำร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์
งบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร
VDO
แบบเสนอขอส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
ประกาศการรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561(คลิ๊กเข้าดูรายละเอียด)
การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ปีงบประมาณ 2561(คลิ๊กเข้าดูรายละเอียด)
ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2561 (คลิ๊กเข้าดูรายละเอียด)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอความอนุเคราะหนักวิจัย์รายงานผลการดำเนินงานงบบูรณาการด้านส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่4) ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 (คลิ๊กเข้าดูรายละเอียด)
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยจากถนน (ศวปภ) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
(คลิ๊กเข้าดูรายละเอียด)
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากร นักวิจัยเข้าร่วมการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 HERP CONGRESS V “รากฐานภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมวิจัยสู่สากล”
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง ผลการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย คลิกเข้าดูรายละเอียด
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่ 1 มิ.ย.60 - 27 ก.ค. 60 คลิกเข้าดูรายละเอียด
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2560 คลิกเข้าดูรายละเอียด
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2562 คลิกดูรายละเอียด
ข่าวด่วน ! สำนักงานกลางทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รอบที่ 2) ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2560 คลิกดูรายละเอียด
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก "โครงการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์" กล่าวคือ ต้องมีผลิตภัณฑ์พร้อมที่จะต่อยอดศักยภาพที่มีอยู่ของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า Premium OTOP (หัตถกรรม) และบริการที่มีมูลค่าสูง ตลอดจนมีการขยายธุรกิจด้วย E-commerce และสร้างผู้ประกอบการ Start Ups  นักวิจัยสามารถส่งข้อเสนอได้ที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 11 พ.ค. 2560 ทั้งนี้ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการวิจัยอื่น (แบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดการรายงานความก้าวหน้าวิจัยรอบ ๒ เดือน และ ๖ เดือน
ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นทีภายใต้โครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิต
รายชื่อนักวิจัยที่คณะกกรมการอนุมัติเงินทุนวิจัย คลิกดูรายละเอียด
(ตัวอย่าง) แบบฟอร์มแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์มแตกตัวคูณงบประมาณ
โครงการวิจัยจากเงิน รายได้ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2559สกอ 59
ประกาศ การรับข้อเสนอโครงการการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ประกาศ หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
การเสนอของบประมาณอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
  ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  ส่วนที่ 1 เอกสารทั่วไป
  ส่วนที่ 2 แบบเสนอแผนงานวิจัย
  ส่วนที่ 3 แบบเสนอโครงการวิจัย
  ส่วนที่ 4 แบบเสนอโครงการ-งาน
  ส่วนที่ 5 ภาคผนวก
  ส่วนที่ 6 หนังสือนำส่ง
  ส่วนที่ 7 หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญส่งผลงานวิจัย/โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมนวัตกรรม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ปี พ.ศ. 2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
ประจำปี 2559 กำหนดระยะเวลาให้เสนอชื่อนักวิจัย ภายในวันที่ 29 พ.ค. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-3 ก.ค. 58 ณ ประเทศญี่ปุ่น
(ร่าง)นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564)
(ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)ใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบบำรุงการศึกษา และเงินเหลือจ่ายสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  - โครงการวิจัยเดี่ยว
  - ชุดโครงการ
  - หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
คู่มือจัดทำข้อเสนอของบโปรแกรมบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินบำรุงการศึกษาและเงินเหลือจ่าย ประจำปี 2560

บันทึกข้อความ เรื่อง ขอแจ้งการทำสัญญาทุนวิจัย
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4
กำหนดการ โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 3-4
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4"
  ใบสมัครนักวิจัยดีเด่น
  - ใบสมัครนักวิจัยดีเด่น
  - สาขาวิชาการหรือสหวิทยาการที่ทำการวิจัย
  บทความ
 

- ระดับชาติ

  1. รูปแบบการพิมพ์บทความฉบับเต็ม th
  2. การวางรูปแบบหน้ากระดาษบทความ
  3. ตัวอย่างบทความ th
  4. แนวทางในการเตรียมงานวิจัยเสนอ
  - ระดับนานาชาติ
  1. รูปแบบการพิมพ์บทความฉบับเต็ม en
  2. การวางรูปแบบหน้ากระดาษบทความ
  3. ตัวอย่างบทความ en
  4. แนวทางในการเตรียมงานวิจัยเสนอ
  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
  - กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
  หนังสือเชิญร่วมประชุม/โครงการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
  เอกสารที่เกี่ยวข้อง(เพิ่มเติม)
   
แบบฟอร์มเอกสารส่งตีพิมพ์วารสารงานวิจัยและพัฒนา
ไฟล์เอกสารเวทีเสวนาแนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัย
ไฟล์คำนวนงบประมาณ
หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณด้านการวิจัย
การรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 3
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2559
ดาวน์โหลด Power Point กลางของ (วช.) โครงการอบรม "ลูกไก่"
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2560
  1. ข้อกำหนดโครงการ (TOR)
  2. หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยฐานราก
  3. ข้อเสนอโครงการวิจัยฐานราก
โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2560
  1. ข้อกำหนดโครงการ (TOR)
  2. หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเชิงพาณิชย์
  3. ข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์
แบบฟอร์มแสดงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน จำแนกตามกระทรวง/หน่วยงาน และแผนบูรณาการ (ปผ.3)
   
วีดีโอ การฝึกอบรม วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบผสมผสาน โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี

Q&M วิจัยเชิงคุณภาพ-ตอนที่1

Q&M วิจัยเชิงคุณภาพ-ตอนที่2

Q&M วิจัยเชิงคุณภาพ-ตอนที่3

Q&M วิจัยเชิงคุณภาพ-ตอนที่4

Q&M วิจัยเชิงคุณภาพ-ตอนที่5

Q&M วิจัยแบบผสมผสาน-ตอนที่1

Q&M วิจัยแบบผสมผสาน-ตอนที่2

Q&M วิจัยแบบผสมผสาน-ตอนที่3

Q&M วิจัยแบบผสมผสาน-ตอนที่4

     

สรุปรายงานประเมินผลโครงการพัฒนาการ บริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา 2558

สรุปรายงานประเมินผลโครงการพัฒนาโจทย์งานวิจัย

สรุปรายงานประเมินผลโครงการพัฒนาโจทย์งานวิจัย 2558

ผลสำรวจความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจโครงการ ถวายเพล 1 เดือน 1 วัด ปีที่ 5

โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร ประจำปี 2559

สรุปรายงานประเมินผลโครงการสืบสานประเพณี รดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร ประจำปี 2559

ประเมินผลโครงการงานลอยกระทง 2558

สรุปรายงานประเมินผล โครงการงานลอยกระทง 2558

โครงการบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ ฯพณฯ บุญชง วีสมหมาย

โครงการบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ ฯพณฯ บุญชง วีสมหมาย

     
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ || สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ || สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน || สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา || สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา || สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา || กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ข่าว
ไทยรัฐ || เนชั่น || มติชน || เดลินิวส์ || อ.ส.ม.ท. || ข่าวสุขภาพ || บางกอกโพสต์ || ฐานเศรษฐกิจ
วาไรตี้
hunsa.com || sanook.com || teenee.com || kapook.com