ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
SSKRU DB Research
การอบรมลูกไก่
งานวิจัยแหล่งทุนงบประมาณภายใน
งานวิจัยแหล่งทุนงบประมาณภายนอก
วารสารงานวิจัยและพัฒนา
ทรัพย์สินทางปัญญา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประวัตินักวิจัยและผลงาน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
จรรยาบรรณนักวิจัย
ยุทธศาสตร์งานวิจัย
แบบฟอร์มต่างๆ
ประกันคุณภาพ
การจัดการความเสี่ยง
แบบคำร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์
งบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร
VDO
แบบเสนอขอส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ (Download)
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน
- ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิ์และรักษาสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
- ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติ นักวิจัยดีเด่น
- ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย
ประกาศรับข้อเสนอโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑(คลิ๊กเข้าดูรายละเอียด)
ประกาศการรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561(คลิ๊กเข้าดูรายละเอียด)
การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ปีงบประมาณ 2561(คลิ๊กเข้าดูรายละเอียด)
ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2561 (คลิ๊กเข้าดูรายละเอียด)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอความอนุเคราะหนักวิจัย์รายงานผลการดำเนินงานงบบูรณาการด้านส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่4) ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 (คลิ๊กเข้าดูรายละเอียด)
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยจากถนน (ศวปภ) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
(คลิ๊กเข้าดูรายละเอียด)
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากร นักวิจัยเข้าร่วมการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 HERP CONGRESS V “รากฐานภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมวิจัยสู่สากล”
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง ผลการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย คลิกเข้าดูรายละเอียด
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่ 1 มิ.ย.60 - 27 ก.ค. 60 คลิกเข้าดูรายละเอียด
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2560 คลิกเข้าดูรายละเอียด
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2562 คลิกดูรายละเอียด
ข่าวด่วน ! สำนักงานกลางทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รอบที่ 2) ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2560 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"(ลูกไก่) รุ่นที่ 6 คลิ๊กเข้าดูรายละเอียด
แบบฟอร์มเอกสารส่งตีพิมพ์วารสารงานวิจัยและพัฒนา
ไฟล์เอกสารเวทีเสวนาแนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัย
ไฟล์คำนวนงบประมาณ
หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณด้านการวิจัย
การรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 3
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2559
ดาวน์โหลด Power Point กลางของ (วช.) โครงการอบรม "ลูกไก่"
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2560
  1. ข้อกำหนดโครงการ (TOR)
  2. หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยฐานราก
  3. ข้อเสนอโครงการวิจัยฐานราก
โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2560
  1. ข้อกำหนดโครงการ (TOR)
  2. หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเชิงพาณิชย์
  3. ข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์
แบบฟอร์มแสดงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน จำแนกตามกระทรวง/หน่วยงาน และแผนบูรณาการ (ปผ.3)
   
     
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ || สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ || สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน || สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา || สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา || สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา || กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ข่าว
ไทยรัฐ || เนชั่น || มติชน || เดลินิวส์ || อ.ส.ม.ท. || ข่าวสุขภาพ || บางกอกโพสต์ || ฐานเศรษฐกิจ
วาไรตี้
hunsa.com || sanook.com || teenee.com || kapook.com