ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
SSKRU DB Research
การอบรมลูกไก่
งานวิจัยแหล่งทุนงบประมาณภายใน
งานวิจัยแหล่งทุนงบประมาณภายนอก
วารสารงานวิจัยและพัฒนา
ทรัพย์สินทางปัญญา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประวัตินักวิจัยและผลงาน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
จรรยาบรรณนักวิจัย
ยุทธศาสตร์งานวิจัย
แบบฟอร์มต่างๆ
ประกันคุณภาพ
การจัดการความเสี่ยง
แบบคำร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์
งบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร
VDO
แบบเสนอขอส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติ นักวิจัยดีเด่น

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง มาตรการกำกับการรับทุนวิจัย
สรุปโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยใหม่ (ลูกไก่) “ รุ่นที่ 6 : Training for the Talent Researcher : TTR (คลิ๊กเข้าดูรายละเอียด)
สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล” (คลิ๊กเข้าดูรายละเอียด)
สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยภายนอก” (คลิ๊กเข้าดูรายละเอียด)
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ (Download)
ระเบียบข้อบังคับ/ประกาศ
ระเบียบ มหสวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย กองทุนวิจัย พ.ศ.2560
- ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิ์และรักษาสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
- ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติ นักวิจัยดีเด่น
- ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย
ประกาศรับข้อเสนอโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑(คลิ๊กเข้าดูรายละเอียด)
ประกาศการรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561(คลิ๊กเข้าดูรายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5"
การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ปีงบประมาณ 2561(คลิ๊กเข้าดูรายละเอียด)
ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2561 (คลิ๊กเข้าดูรายละเอียด)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอความอนุเคราะหนักวิจัย์รายงานผลการดำเนินงานงบบูรณาการด้านส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่4) ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 (คลิ๊กเข้าดูรายละเอียด)
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยจากถนน (ศวปภ) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
(คลิ๊กเข้าดูรายละเอียด)
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากร นักวิจัยเข้าร่วมการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 HERP CONGRESS V “รากฐานภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมวิจัยสู่สากล”
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง ผลการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย คลิกเข้าดูรายละเอียด
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่ 1 มิ.ย.60 - 27 ก.ค. 60 คลิกเข้าดูรายละเอียด
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2560 คลิกเข้าดูรายละเอียด
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2562 คลิกดูรายละเอียด
ข่าวด่วน ! สำนักงานกลางทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รอบที่ 2) ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2560 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"(ลูกไก่) รุ่นที่ 6 คลิ๊กเข้าดูรายละเอียด
แบบฟอร์มเอกสารส่งตีพิมพ์วารสารงานวิจัยและพัฒนา
ไฟล์เอกสารเวทีเสวนาแนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัย
ไฟล์คำนวนงบประมาณ
หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณด้านการวิจัย
การรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 3
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2559
ดาวน์โหลด Power Point กลางของ (วช.) โครงการอบรม "ลูกไก่"
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2560
  1. ข้อกำหนดโครงการ (TOR)
  2. หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยฐานราก
  3. ข้อเสนอโครงการวิจัยฐานราก
โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2560
  1. ข้อกำหนดโครงการ (TOR)
  2. หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเชิงพาณิชย์
  3. ข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์
แบบฟอร์มแสดงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน จำแนกตามกระทรวง/หน่วยงาน และแผนบูรณาการ (ปผ.3)
   
     
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ || สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ || สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน || สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา || สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา || สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา || กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ข่าว
ไทยรัฐ || เนชั่น || มติชน || เดลินิวส์ || อ.ส.ม.ท. || ข่าวสุขภาพ || บางกอกโพสต์ || ฐานเศรษฐกิจ
วาไรตี้
hunsa.com || sanook.com || teenee.com || kapook.com