คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา
  แผนผังขั้นตอนการยืม คืน วัสดุ อุปกรณ์
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติ นักวิจัยดีเด่น พ.ศ. 2566
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ. 2566
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารระดับนานาชาติ พ.ศ. 2566
  ประกาศ เรื่อง รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565
  เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
  ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

  ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  ประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ ที่จัดเก็บจากเงินอุดหนุนการวิจัย
  ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยืนเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย พ.ศ. 2562
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจริยธรรมการวิจัย พ.ศ. 2562
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง พ.ศ. 2562
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางของโครงที่มีลักษณะไม่เข้าข่ายต้องรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยและโครงการที่สามารถขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเร่งด่วน พ.ศ. 2562
  ประกาศ เรื่อง เกณฑ์อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้สอย สำหรับเงินอุดหนุนการวิจัยและเงินรายได้วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยและเงินรายได้วิจัย
  ระเบียบ ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2565
  ระเบียบ ว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง พ.ศ. 2562
  ข้อบังคับ ว่าด้วย การส่งเสริมการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม พ.ศ. 2563