ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ ที่จัดเก็บจากเงินอุดหนุนการวิจัย
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้สอย สำหรับเงินอุดหนุนการวิจัยและเงินรายได้วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยและเงินรายได้วิจัย
ระเบียบ ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2565