เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 
 
ประกาศ เรื่อง รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ ที่จัดเก็บจากเงินอุดหนุนการวิจัย
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้สอย สำหรับเงินอุดหนุนการวิจัยและเงินรายได้วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยและเงินรายได้วิจัย
ระเบียบ ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2565